Vláda Slovenskej republiky

Ďalším, nemenej významným štátnym orgánom politického charakteru je Vláda Slovenskej republiky. Vládu tvorí jej predseda, podpredsedovia a ministri. Je výkonným (exekutívnym) orgánom a riadi činnosť štátu. Za svoje výkony je zodpovedná Národnej rade SR, ktorá jej môže vysloviť nedôveru, resp. nevysloviť dôveru ako celku alebo predsedovi vlády.

Predseda vlády zodpovedá za riadenie krajiny, za správanie vlády ako celku, najmä jej ministrov. Má mnoho kompetencií, ktoré mu vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky a zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. V 5. volebnom období je predsedníčkou vlády Iveta Radičová, jej podpredsedami sú Ján Figeľ (1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja), Rudolf Chmel (podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny), Ivan Mikloš (podpredseda vlády SR a minister financií) a Jozef Mihál (podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny). Ministrami sú: Mikuláš Dzurinda, Ľubomír Galko, Daniel Krajcer, Lucia Žitňanská, Eugen Jurzyca, Ivan Uhliarik, Daniel Lipšic, Zsolt Simon, József Nagy a Juraj Miškov.
Každý minister je zodpovedný predsedníčke vlády, ale najmä Národnej rade, ktorá ho môže odvolať zo svojej funkcie.

Úrad vlády SR je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky. Kontroluje plnenie úloh štátnej správy a hospodárenie s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy, ako aj na vybavovanie petícií, oznámení a podnetov. Úrad plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej republiky a jej poradných orgánov. Na čele Úradu vlády SR je vedúci, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Vedúceho Úradu vlády SR vymenúva a odvoláva vláda.

Pri Úrade vlády pôsobia i splnomocnenci vlády. Každý z nich má na starosti určitú agendu, ktorá je svojou povahou taká dôležitá, že je potrebné, aby na ňu dohliadal vládny splnomocnenec. Splnomocnencami vlády sú: Miroslav Pollák, Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Martin Kováč, Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny, Martin Bruncko, Splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku a Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti - Filip Vagač.

2. marca 2011 vláda Slovenskej republiky schválila úpravu poradných orgánov vlády. Na novovytvorenú Ministerskú radu prešli kompetencie:

 • Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog,
 • Ministerskej rady vlády pre záležitosti Európskej únie,
 • Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj,
 • Rady vlády SR pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami.

Na novovytvorenú Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť prešli kompetencie:

 • Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie,
 • Rady vlády SR pre seniorov,
 • Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím,
 • Rady vlády SR pre rodovú rovnosť,
 • Výboru ministrov pre deti.

Zachované zostanú:

 • Legislatívna rada vlády SR,
 • Hospodárska rada vlády SR,
 • Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
 • Akreditačná komisia,
 • Hospodárska a sociálna rada SR,
 • Rada vlády SR pre prevenciu kriminality,
 • Bezpečnostná rada SR,
 • Rada vlády SR pre vedu a techniku,
 • Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Úplne sa zrušili:

 • Komisia pre vedomostnú spoločnosť,
 • Rada vlády SR pre jednotnú prezentáciu v zahraničí,
 • Rada vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky,
 • Cenová rada vlády SR
 
Posledná aktualizácia: 22. apríla 2013