Národná rada Slovenskej republiky

Parlament je najvyšší zákonodarný  a ústavodarný orgán, ktorý tvoria zástupcovia ľudu zvolení v priamych voľbách tajným hlasovaním. Tak je zabezpečená sloboda vôle každého jednotlivého nositeľa moci, ktorým celkovo je ľud. Národnú radu tvorí v súčasnosti 150 poslancov. Poslanci sú zaradení do jednotlivých výborov, ktorých je v tomto volebnom období 19.

 • Mandátový a imunitný výbor NR SR
 • Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
 • Výbor NR SR pre európske záležitosti
 • Ústavnoprávny výbor NR SR
 • Výbor NR SR pre financie a rozpočet
 • Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
 • Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
 • Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
 • Výbor NR SR pre sociálne veci
 • Výbor NR SR pre zdravotníctvo
 • Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
 • Zahraničný výbor NR SR
 • Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
 • Výbor NR SR pre kultúru a médiá
 • Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
 • Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ
 • Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
 • Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
 • Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

Najdôležitejšou funkciou je funkcia predsedu parlamentu. Predseda parlamentu má významné kompetencie oproti iným poslancom, ktoré oni nemajú. Napríklad určuje obsah zasadnutí Národnej rady, riadi hospodársky chod Národnej rady prostredníctvom vedúceho kancelárie Národnej rady.

Register účtovných závierok | Ready-made spoločnosti

Určuje, ktorý podpredseda riadi schôdzu. Ešte dodám, že predsedom je Richard Sulík. Ďalšími funkcionármi sú podpredsedovia Národnej rady. Majú taktiež rôzne oprávnenia, ktoré im vyplývajú z rokovacieho poriadku. Podpredsedami  sú Milan Hort, Béla Bugár, Pavol Hrušovský a Robert Fico. Podpredsedovia teda riadia a organizujú úseky činnosti národnej rady podľa poverenia predsedom národnej rady a zastupujú predsedu národnej rady v určenom poradí a v plnení jeho úloh, ktorými ich poverí.

Úplný výpočet všetkých poslancov Národnej rady je možné nájsť na stránkach http://www.nrsr.sk. Národná rada je jediný orgán štátnej moci, ktorý je oprávnený priamo z Ústavy Slovenskej republiky prijímať zákony, dokonca ústavnou väčšinou (najmenej 90 poslancov) je oprávnený prijať ústavné zákony alebo ústavu.

 
Posledná aktualizácia: 22. apríla 2013